Menu
home
>>
กิจกรรมการร่วมรณรงค์สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการมืออาชีพ
กิจกรรม

กิจกรรมการร่วมรณรงค์สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการมืออาชีพ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ (อธิบดีกรมทางหลวงชนบท) พร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมกิจกรรมการร่วมรณรงค์สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการมืออาชีพ บริเวณหน้าโดมกรมทางหลวงชนบท โดยกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ร่วมกับ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้ตระหนักถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยตามแนวคิด “ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” นำพาชาติ “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยชี้แจง จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ขอเชิญชวนทุกท่านในการร่วมรณรงค์สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการมืออาชีพ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

๑. น้อมนำพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหารประเทศ

๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๔. บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข

กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรกรมทางหลวงชนบทนั้นคณะผู้บริหารเชื่อมั่นว่าหากทุกคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แล้วร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ จะทำให้กรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่นำพาสังคมไทยไปสู่การเปลี่ยนแปลง ภายใต้คุณธรรมนำไทย 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม ในการสร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล รับใช้ประชาชนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจอย่างสมดุลตามแนวคิดคุณธรรมนำการพัฒนา เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งคุณธรรม อย่างยั่งยืน

สำหรับเรื่องที่ 2 นั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือไวรัสโควิด คณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยได้มีมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดหรือในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ให้ทำการกักกันตัวเองอยู่ในที่พักและเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ทั้งนี้ยังคงขอให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ใช้ช้อนกลาง ทานอาหารปรุงสุก และงดเดินทางไปสถานที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนตามวิสัยอันสามารถกระทำได้ แล้วพวกเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน

>>>คลิปวิดีโอกิจกรรมการร่วมรณรงค์สร้างสังคมสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการมืออาชีพ

Scroll Up Skip to content