Menu
home
>>
ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคล

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18เป็นประธานการประชุมของหน่วยงานโดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช.ที่ 18 (สุพรรบุรี) และ ขทช.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content