home

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

Body: 

สำนักฝึกอบรมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชบท บางเขน กรุงเทพฯ และถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ไปยังห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม...

รูปภาพหน้าปก: