home

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ

Body: 

สำนักฝึกอบรมดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของกรมทางหลวงชนบทและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

1. โครงการฝึกอบรม

2. คำสั่ง

3. กำหนดการ

4. กำหนดการโครงการประชุมสัมมนาวิชาการฯ 62 A 3 

รูปภาพหน้าปก: