home

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์) เป็นประธานพิธีเปิด ดำเนินการโดยกลุ่มติดตามและประเมินผลสำนักฝึกอบรม