home

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่น (นายประจักษ์ รัตนมณี) เป็นประธานพิธีเปิด ดำเนินการโดยกลุ่มติดตามและประเมินผลสำนักฝึกอบรม