home

ดำเนินการติดตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประเมินประสิทธิผลงานฝึกอบรมบุคลากร อปท." ครั้งที่ 1/2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักฝึกอบรมได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประเมินประสิทธิผลงานฝึกอบรมบุคลากร อปท." ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายพีระพล  ปั้นสังห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมพาราดโซ เจเด ดีไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จำนวน  120 คน