home

ดำเนินการติดตามโครงการฝึกอบรม "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขอวทางราชการด้วยอิเลคโทรนิค"

วันนี้ 24 พย.59ร่วมพิธีเปิดอบรม "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขอวทางราชการด้วยอิเลคโทรนิค"โดยนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดลพบุนีมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นบุคลากรอปท. และทช.ตามประกาศ 130 คน แต่มาจริงประมาณ 160 คน