home

เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

นายจิรนันทน์  ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมได้มอบหมายให้กลุ่มติดตามและประเมินผลดำเนินการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการฝึกอบรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้าน การสำรวจ  ออกแบบ  เขียนแบบและประมาณราคางานทางและสะพาน เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยวิธีการสุ่มสัมภาษณ์และสังเกตการณ์กระบวนการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายในการติดตามจำนวน 4  สำนัก ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการติดตาม ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  ซึ่งได้จัดอบรม เรื่อง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2  ณ  โรงแรมสบายโฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ 15 – 16  พฤศจิกายน  2559  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  64  คน โดยมีนายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เป็นประธานเปิดและปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งแจกวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย  ผลการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายได้กรม ฯได้วางกำหนดไว้